ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
1.1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ του «ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ» είναι:

α. Η μουσική και γενικότερα καλλιτεχνική εκπαίδευση και επιμόρφωση των µαθητών του στις Σχολές Ενόργανης, Φωνητικής και Θεωρητικής µουσικής κατεύθυνσης, µέσω Τίτλων Σπουδών αναγνωρισµένων από το κράτος.
β. Η συμβολή στην ανύψωση του επιπέδου της πολιτιστικής ζωής στην Κορινθία και την ευρύτερη περιοχή. Καλείται να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις τόσο για τη µουσική εκπαίδευση και παιδεία, όσο και στην διάδοση της ποιοτικής µουσικής στο ευρύτερο περιβάλλον της πόλης. Αυτό θα επιτευχθεί µε συνεχή αξιολόγηση και παρακολούθηση των πεπραγμένων – ανάλυση των αλλαγών που πραγματοποιούνται στην κοινωνία και στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και στον κόσµο, ώστε να προσαρµόζεται στο σύγχρονο περιβάλλον.

1.2. ΣΤΟΧΟΙ του «ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ» είναι:

1.Η µουσική καλλιέργεια και αγωγή των µαθητών.
2.Η καλλιτεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση των µαθητών στην εκτέλεση και διδασκαλία της µουσικής, σε όλες τις Σχολές του.
3.Η διοργάνωση φεστιβάλ, σεµιναρίων, συναυλιών, οµιλιών και άλλων συναφών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
4.Η ανάδειξη και προώθηση του έµψυχου καλλιτεχνικού δυναµικού της πόλης.
5.Η ενίσχυση της διδασκαλίας των εγχόρδων συμφωνικών οργάνων με σκοπό την υποβοήθηση της δημιουργίας της Συμφωνικής Ορχήστρας Κορινθίας.
6.Η δημιουργία και καθιέρωση μουσικών συνόλων όπως η ορχήστρα πνευστών, η παιδική χορωδία, το κουιντέτο ξύλινων και χάλκινων πνευστών μεταξύ των μαθητών του.
7.Η προσέλκυση των σπουδαιότερων Ελλήνων μουσικών και καλλιτεχνών ως εκπαιδευτικό προσωπικό.
8.Η παροχή υψηλού επιπέδου εκδηλώσεων στο φιλοθεάμον κοινό της Κορινθίας.
9.Η δημιουργική συναναστροφή με πολιτιστικούς φορείς αλλά και καλλιτέχνες από το διεθνές στερέωμα.

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Κάθε µαθητής του «ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ» και µέλος του διδακτικού και διοικητικού του προσωπικού, υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τον Κανονισµό Λειτουργίας.
β. Όλοι οι προαναφερθέντες πρέπει να συμπεριφέρονται κόσµια και µε σεβασµό προς αλλήλους.
γ. Για θέµατα του Ωδείου ή για υποβολή προτάσεων, ακολουθείται υποχρεωτικά η κάτωθι ιεραρχία: Καθηγητής, Υπεύθυνος Τµήµατος, Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής.
δ. Για πάσης φύσεως ζητήματα που δεν αφορούν τα καλλιτεχνικά η ιεραρχία είναι η κάτωθι:(Μαθητής), Καθηγητής, Υπεύθυνος Τµήµατος, Γραμματεία, Καλλιτεχνικός Διευθυντής.
ε. Κάθε παράβαση του κανονισμούδύναται να επισύρει πειθαρχικές συνέπειες.

2.2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ - ΑΡΓΙΕΣ

Το διδακτικό έτος διαρκεί από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεµβρίου έως τις 30 Ιουνίου του επόµενου έτους και χωρίζεται σε δύο εξάµηνα: Α` ΕΞΑΜΗΝΟ:
15 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου Β` ΕΞΑΜΗΝΟ: 1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου.
Το «ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΩΔΕΙΟ» αργεί τις ηµέρες εκείνες που ισχύουν κάθε φορά στην ∆ηµόσια Εκπαίδευση καθώς και κάθε άλλη που ορίζεται έκτακτα από το αρµόδιο Υπουργείο. Ειδικότερα:
• Η 30η Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών)
• Το Σάββατο της τελευταίας εβδοµάδας της αποκριάς και την Καθαρή ∆ευτέρα
• Η 25η Μαρτίου (Εθνική Γιορτή)
• Από Μεγάλη ∆ευτέρα ως Κυριακή του Θωµά (Πάσχα)
• Η Πρωτοµαγιά
• Αγίου Πνεύµατος (Ιούνιος – κινητή γιορτή)
• Η 28η Οκτωβρίου (Εθνική Γιορτή)
• Η 17η Νοέµβρη (Πολυτεχνείο)
• Από 23η ∆εκεµβρίου ως 7η Ιανουαρίου (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα)
• Η 28η και 29η Ιουνίου των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
3.1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πρόεδρος, ∆ιοικητικό Συμβούλιο και Καλλιτεχνικός Διευθυντής χαράσσουν την πολιτική και αποφασίζουν για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη λειτουργία του Ωδείου. Καταρτίζουν και ψηφίζουν τον προϋπολογισμό και εγκρίνουν τις προσλήψεις κατόπιν εισηγήσεως του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντού.

3.2. ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναλαμβάνει την ευθύνη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του «Καλογεροπούλειου Ωδείου», την ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτιρίων και του εξοπλισμού του, τον έλεγχο και την ευθύνη εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, την παρακολούθηση εφαρμογής και εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων του ∆ιοικητικούΣυμβουλίου, την κατάθεση προτάσεων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

3.3.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1. Έχει κάθε αρμοδιότητα που του εκχωρείται από τον Νόμο, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας καθώς και κάθε ενέργεια που του εκχωρείται από το ∆.Σ. και την τυχόν ∆ιοικούσα Επιτροπή.
2.Συνεργάζεται και ενημερώνει το ∆.Σ. και την ∆ιοικούσα Επιτροπή για κάθε θέμα λειτουργίας του Ωδείου και μετέχει στις συνεδριάσεις.
3.Μελετά και εισηγείται για κάθε ζήτημα οργανωτικής και καλλιτεχνικής φύσεως που αφορά ή ενδιαφέρει το «Καλογεροπούλειο Ωδείο», για όλα τα θέματααρμοδιότητάς του και έχει την άμεση επίβλεψη της άρτιας λειτουργίας του.
4. Επικοινωνεί µε το Υπ. Πο και τις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και υπογράφει τα έγγραφα της αρμοδιότητας του.
5.Ενημερώνει το κοινό για του σκοπούς, τις δράσεις και γενικά για τις εκδηλώσεις του Ωδείου και διοργανώνει συνεντεύξεις τύπου, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε Μ.Μ.Ε.
6. Εισηγείται στο ∆.Σ. και την ∆ιοικούσα Επιτροπή για την προβολή και διαφήμιση όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων του Ωδείου καθώς και για την έκδοση, διακίνηση και διάθεση ενημερωτικού υλικού στους δημότες.
7.Σχεδιάζει, συντονίζει και επιβλέπει όλες τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, τη διοργάνωση των εκδηλώσεων, εισηγείται και έχει την επιμέλεια των εκδόσεων. Εποπτεύει τα ανωτέρω για την ορθή διεξαγωγή τους διασφαλίζοντας την ποιότητα τους. Προγραµµατίζει µε το εκπαιδευτικό προσωπικό, την παρουσίαση των µαθητών σε εκδηλώσεις.
8. Ελέγχει τα τμήματα, την διδακτέα ύλη στους μαθητές του Ωδείου, καθορίζει σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισμού και το εκπαιδευτικό προσωπικό την ημερομηνία των εξετάσεων, προγραµµατίζει τη διοργάνωση των µαθηµάτων, έχει την ευθύνη του προγραµµατισµού της διοργάνωσης των εξετάσεων, της συγκρότησης εξεταστικών επιτροπών κ.λ.π., και µεριµνά για την υποβολή των μαθητολογίων στο Υπουργείο Πολιτισμού.
9. Έχει την ευθύνη κατάρτισης των προγραµµάτων διδασκαλίας και διδακτέας ύλης, εγκρίνει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα εποπτεύει και αναθέτει τους µαθητές στον κατάλληλο διδάσκοντα.
10. Συντονίζει, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή των καθηµερινών προγραµµάτων εκπαίδευσης, εφαρμόζοντας τις αρμοδιότητές του, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της.
11. Εισηγείται την επιλογή των διδασκόντων, τους επιβλέπει και τους αξιολογεί διαρκώς µε γνώμονα τη σωστή λειτουργία του Ωδείου. Παρακολουθεί την εργατικότητα και την απόδοση, καθώς και την παρουσία του διδακτικού και λοιπού προσωπικού, και τους δίνει τις ανάλογες οδηγίες. Μεριμνά για την τήρηση των όρων διδασκαλίας.
12. Διοργανώνει και επιµελείται σεµινάρια και άλλα εκπαιδευτικά προγράµµατα.
13. Εισηγείται για τη δηµιουργία νέων τµηµάτων ή δραστηριοτήτων µε την πρόβλεψη του απαιτούµενου τεχνικού εξοπλισµού.
14. Εισηγείται για την χορήγηση υποτροφιών.
15. Σε περίπτωση ύπαρξης Γενικού Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Καλογεροπούλειο Ίδρυμα, αρμοδιότητες από τις παραπάνω δύναται να εκχωρούνται σε αυτόν κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

3.4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ–ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Πρόσληψη του ∆διδακτικού Προσωπικού γίνεται µε βάση τους κανονισμούς των Υπουργείων Πολιτισµού και Εσωτερικών.
2. Όλοι οι διδάσκοντες υποχρεούνται να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ωδείου.
3. Κάθε µέλος του διδακτικού Προσωπικού αποτελεί πρότυπο και ζωντανό παράδειγμα της καλλιτεχνικής και ηθικής προσωπικότητας που καλείται να διαμορφώσει στους µαθητές του. Ως εκ τούτου, όλοι οφείλουν να βιώνουν και να εφαρμόζουν αυτά που διδάσκουν.
4. Οι διδάσκοντες πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας εγκαίρως και µε καθαρό µυαλό, αφοσιωμένοι στο µάθηµα, ώστε και ο µαθητής µε τη σειρά του να νιώθει διαρκώς τη δέσµευση και την επαγρύπνησή τους.
5. Τα µαθήµατα ξεκινούν µόνον όταν ο µαθητής έχει προηγουμένως καταθέσει αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής στη Γραµµατεία και έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του.
6. Τα µέλη του ∆ιδακτικού Προσωπικού βρίσκονται υπό την επίβλεψη του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή. Ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής µπορεί περιοδικά να επισκέπτεται το µάθηµα µε σκοπό τη βελτίωση των διδακτικών προγραµµάτων. Όταν κρίνεται σκόπιµο συνοδεύεται από τον Υπεύθυνο του Τµήµατος. Επίσης, κατόπιν εντολής το καλλιτεχνικού ∆ιευθυντού, µπορεί να αποσταλεί ο Υπεύθυνος του Τµήµατος.
7. Όλοι οι διδάσκοντες παραδίδουν παρουσιολόγιο για τους µαθητές τους στο τέλος κάθε ηµέρας διδασκαλίας (δηλαδή, ποιοι προσήλθαν στο µάθηµα και ποιοι όχι).
8. Το κάπνισµα και η χρήση αλκοολούχων ποτών απαγορεύονται αυστηρώς εντός του Ωδείου.
9. Η συµµετοχή διδασκόντων στα σύνολα και στις συναυλίες του «Καλογεροπούλειου Ωδείου» γίνεται χωρίς επιπλέον αµοιβή.
10. Οι διδάσκοντες µε την παρουσία τους στις εκδηλώσεις του «Καλογεροπούλειου Ωδείου» παραδειγµατίζουν και παροτρύνουν τους µαθητές τους να συµµετέχουν και αυτοί.
11. Οι διδάσκοντες είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν το πρόγραµµα του Ωδείου όπως αυτό θα εγκρίνεται και θα διαμορφώνεται από την διεύθυνση.
12. Όσο αναφορά τη συµµετοχή τους σε εκδηλώσεις, προγράµµατα και συνεργασίες (προετοιμασία σεµιναρίων, συναυλιών, εκτίμηση προτάσεων κ.λ.π.) είτε εντός, είτε εκτός Ωδείου, πρέπει να έρχονται σε συνεννόηση µε την ∆ιεύθυνση του Ωδείου και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Ιδρύματος.

3.5.ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

3.5.1.Υπεύθυνοι Τµηµάτων: Επιβλέπουν τους µαθητές και τους διδάσκοντες του Τµήµατος. Ενηµερώνουν τον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή για πάσης φύσεως ζητήματα που προκύπτουν.

3.5.1.Καθηγητές, ∆άσκαλοι, Επιµελητές: Εφαρµόζουν τα διδακτικά προγράµµατα.

3.5.2.Συνεργαζόµενοι καθηγητές: Εγγράφουν τους µαθητές στο «Καλογεροπούλειο Ωδείο», εξασφαλίζοντας την κατοχύρωση των σπουδών τους. Καταβάλλεται το δικαίωμα εγγραφής του σπουδαστή, µηνιαίο δικαίωµα και τα εξέταστρα. Προσφέρεται η δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων αναλόγως της τάξης που φοιτά ο σπουδαστής. Για την διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών, επί της συνεργασίας αποφαίνεται ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής.

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Πολιτισμού οι διδάσκοντες διακρίνονται σε:
Επιμελητή: Πτυχιούχος χωρίς προϋπηρεσία. Μπορεί να διδάξει µαθητές Προκαταρκτικής και Κατωτέρας.
∆άσκαλο: ∆ιπλωµατούχος χωρίς προϋπηρεσία. Μπορεί να διδάξει µαθητές Προκαταρκτικής, Κατωτέρας και Μέσης.
Καθηγητή: Πτυχιούχος ή διπλωµατούχος µε πενταετή προϋπηρεσία. Μπορεί να διδάξει όλες τις τάξεις.

3.6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3.6.1.Διοικητικό Προσωπικό, Γραμματεία:

α.Ασκεί γραµµατειακή υποστήριξη, επικοινωνεί µε οργανισμούς, φορείς ή και πρόσωπα για θέματα του Ωδείου.
β.Προετοιμάζει και συντάσσει έγγραφα του Ωδείου.
γ. Επιµελείται της παραλαβής και διανοµής κάθε εισερχόµενου και εξερχόµενου εγγράφου και τηρεί αρχείο αλληλογραφίας.
δ.Μεριµνά για την καταχώρηση εγγράφων στο βιβλίο πρωτοκόλλου.
ε. Μεριµνά για την είσπραξη των διδάκτρων και εν γένει υποστηρίζει διοικητικά τις ανάγκες του Ωδείου.
ζ.Εξυπηρετεί τους διδάσκοντες, τους µαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες.

3.6.2. Βοηθητικό Προσωπικό

α.Εξυπηρετεί τις υπόλοιπες ανάγκες του Ωδείου και του Ιδρύματος κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή.
β. Είναι αρμόδιο για τη φύλαξη κτιρίων- εγκαταστάσεων-εξοπλισµού.
γ. Εποπτεύει την καθαριότητα και γενικά ότι αφορά στην καλή λειτουργία όλων των χώρων του Ωδείου και γενικότερα του ιδρύματος.

4. ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
4.1. ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

α. Προεγγραφές µαθητών για το επόµενο εκπαιδευτικό έτος πραγματοποιούνται κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου του τρέχοντος σχολικού έτους. Οι προεγγραφές ενθαρρύνονται, καθώς διευκολύνουν την έγκαιρη οργάνωση του προγράµµατος της επόµενης χρονιάς.
β. Οι εγγραφές πραγματοποιούνταικαθολη τη διάρκεια του έτους.
γ. Όλοι οι µαθητές κατά την εγγραφή τους έχουν το δικαίωµα να εκφράσουν την προτίµηση τους σε συγκεκριµένο Καθηγητή, στα Τµήµατα όπου διδάσκουν περισσότεροι από ένας. Η επιθυµία προτίµησης λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, αλλά η τελική ανάθεση γίνεται από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή. (Μαθητές που συνεχίζουν τις σπουδές τους παραµένουν κατά κανόνα στον ίδιο Καθηγητή).
δ. Η διαδικασία εγγραφής νέων µαθητών σε όλες τις Σχολές και Τµήµατα περιέχει τα ακόλουθα βήµατα: συµπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής, Ανάθεση Καθηγητή από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Κατάταξη στο κατάλληλο επίπεδο θεωρητικών (ύστερα από συνάντηση αν κριθεί σκόπιµο, ή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου) από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή σε συνεργασία µε τον διδάσκοντα και καθορισμός του Προγράµµατος Σπουδών. Ολοκλήρωση της εγγραφής στη Γραµµατεία µε την πληρωμή του δικαιώματος εγγραφής και των διδάκτρων του πρώτου µήνα. Θα χρειαστεί επίσης µία φωτογραφία τύπου ταυτότητας για το Βιβλιάριο Σπουδών, το οποίο ενημερώνεται κάθε χρόνο µετά τις Ετήσιες εξετάσεις και µένει στην κατοχή του µαθητή για όλη τη διάρκεια των σπουδών του στο Ωδείο. Το βιβλιάριο σπουδών είναι υποχρεωτικό για τους σπουδαστές, γιατί σε αυτό καταγράφεται η πρόοδος και η ετήσια βαθµολογία τους. Σε περίπτωση μετεγγραφής από άλλο ωδείο, προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών επικοινωνία µε τον αρµόδιο Καθηγητή για τον καθορισμό του ωραρίου διδασκαλίας στο ατομικό µάθηµα επικοινωνία µε τη Γραµµατεία για τον καθορισμό του ωραρίου διδασκαλίας στα ομαδικά θεωρητικά µαθήµατα.

4.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

α. Το ύψος των διδάκτρων και τελών ορίζεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς από το ∆.Σ. του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος μετά από εισήγηση του καλλιτεχνικού Διευθυντή. (Παράρτημα 1). Με ξεχωριστή απόφαση ρυθμίζονται και οι εκπτώσεις που τυχόν ισχύουν σε ιδιαίτερες περιπτώσεις (Παράρτημα 2).
β. Με την καταβολή των διδάκτρων ή και τελών εκδίδεται νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών (βάσει των εκάστοτε κείμενων διατάξεων).
γ. Δίδακτρα και λοιπά τέλη που πληρώθηκαν ∆ΕΝ επιστρέφονται. Ποσά που έχουν καταβληθεί σαν εγγραφή, δίδακτρα και εξέταστρα για τυχόν απουσία ή κώλυµα συµµετοχής στο µάθηµα, δεν επιστρέφονται. Τα δίδακτρα καταβάλλονται για ολόκληρους τους µήνες Σεπτέμβριο και Ιούνιο καθώς και για τους µήνες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.
δ. Μαθητές που δεν έχουν προκαταβάλει το ποσό της εγγραφής δεν µπορούν να ξεκινήσουν µαθήµατα.
ε. Κάθε µαθητής ή ο γονέας/κηδεµόνας του οφείλει να φροντίζει για την τακτική πληρωµή των διδάκτρων στο πρώτο 10ήµερο κάθε µήνα διδασκαλίας. Σε περίπτωση κωλύματος και έπειτα από έγγραφη αίτηση, η ∆ιοίκηση του Ωδείου δύναται να εξετάσει εναλλακτικά πλάνα αποπληρωμής σε συνεργασία µε τους µαθητές ή τους γονείς/κηδεµόνες τους.
στ. Το «Καλογεροπούλειο Ωδείο» διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τις σπουδές µαθητή που δεν τακτοποιεί εγκαίρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις.
ζ. Οι µαθητές οφείλουν να καταβάλλουν τα εξέταστρα για τον Βαθµό Ετήσιας Απόδοσης, τις Κατατακτήριες, Προαγωγικές, Πτυχιακές και ∆ιπλωµατικές εξετάσεις κατά, τουλάχιστον, ένα 15ήµερο νωρίτερα από την ηµεροµηνία διεξαγωγής τους, αλλιώς χάνουν το δικαίωµα συµµετοχής σε αυτές. Για να προσέλθουν στις εξετάσεις, πρέπει να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους. Τα καταβαλλόµενα εξέταστρα ισχύουν για εξετάσεις ενός µόνο µαθήµατος.
η. Οι µαθητές που επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους την επόµενη χρονιά πρέπει οπωσδήποτε να έχουν εξοφλήσει τα δίδακτρα του προηγούµενου έτους. Οι παλαιοί σπουδαστές που εγγράφονται µετά το Σεπτέµβριο πληρώνουν υποχρεωτικά και τα δίδακτρα του µηνός Σεπτεµβρίου.
θ. Σε περίπτωση που ο µαθητής θέλει να διακόψει τα µαθήµατά του, πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην Γραµµατεία του Ωδείου, διαφορετικά οι χρηµατικές του υποχρεώσεις συνεχίζονται. Σπουδαστής που διέκοψε αδικαιολόγητα τη φοίτησή του στο Ωδείο και επανέρχεται, είναι υποχρεωµένος να καταβάλει τα οφειλόµενα δίδακτρα της προηγούµενης χρονιάς.
ι. Η συµµετοχή σε όλα τα σύνολα του «Καλογεροπούλειου Ωδείου» υποχρεωτική ή προαιρετική, γίνεται χωρίς επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση στα δίδακτρα.
κ. Το δικαίωµα της εγγραφής επιβεβαιώνει την πρόθεση του αιτούντος να παρακολουθήσει τα ειδικά & γενικά µαθήµατα της επιλογής του στο Ωδείο & εξασφαλίζει τη θέση στην τάξη της ανάλογης σχολής. Είναι ετήσιο, αφορά την κάθε σχολική περίοδο και πληρώνεται εφάπαξ. Το ποσό της εγγραφής ορίζεται στα 15 ευρώ. Η επανεγγραφή μαθητών ορίζεται στα 10 ευρώ.

4.3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Το «Καλογεροπούλειο Ωδείο» εκδίδει βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σπουδών έπειτα από αίτηση των σπουδαστών ή των διδασκόντων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα έγγραφα θα είναι έτοιµα εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών µετά την κατάθεση της αίτησης στη Γραµµατεία του Ωδείου.

4.4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

4.4.1. ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

α. Προπαρασκευαστικό
40΄ ατοµικό µάθηµα 1 φορά την εβδοµάδα
60΄ ατοµικό µάθηµα 1 φορά την εβδοµάδα, ή από 30΄ 2 φορές την εβδοµάδα
β. Προκαταρκτική
40΄ ατοµικό µάθηµα 1 φορά την εβδοµάδα
60΄ ατοµικό µάθηµα 1 φορά την εβδοµάδα, ή από 30΄ 2 φορές την εβδοµάδα
γ. Κατωτέρα
60΄ ατοµικό µάθηµα 1 φορά την εβδοµάδα, ή από 30΄ 2 φορές την εβδοµάδα
δ. Μέση
60΄ ατοµικό µάθηµα 1 φορά την εβδοµάδα, ή από 30΄ 2 φορές την εβδοµάδα
ε. Ανωτέρα
60΄ ατοµικό µάθηµα 1 φορά την εβδοµάδα, ή από 30΄ 2 φορές την εβδοµάδα
Προκριματικές Πτυχίου ή Δίπλωμα
90΄ την εβδοµάδα, ή από 45΄ 2 φορές την εβδοµάδα
ζ. Group – Ομαδικά Τμήματα
60΄ εβδοµάδα οµαδικό µάθηµα, 1 φορά την εβδοµάδα

4.4.2. ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Η διάρκεια των μαθημάτων στον Τομέα Μοντέρνας Μουσικής ορίζεται σε 40’ το ατομικό μάθημα για μια φορά την εβδομάδα.

4.4.3.ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

α.Ακύρωση μαθήματος από μαθητή για λόγους υγείας και άλλους λόγους δεν αναπληρώνεται.
β. Σε περίπτωση ακύρωσης μαθήματος από καθηγητή/τρια για οποιονδήποτε λόγοτο μάθημα θα αναπληρωθεί έως και το τέλος του επόμενου μήνα.
γ.Αιτιολογημένη ακύρωση μαθήματος μηνός Ιουνίου, θα αναπληρωθεί έως και 30 Ιουνίου.
δ. Απουσία σπουδαστή, χωρίς αιτιολογία, δεν σημαίνει ακύρωση μαθήματος με υποχρέωση αναπλήρωσης.
ε. Αναπληρώσεις δεν γίνονται σε διαφορετικό μάθημα και δεν μεταφέρονται σε άλλο σχολικό έτος.
ζ.Σε περίπτωση αιτιολογημένης ακύρωσης μαθήματος και μη αναπλήρωσης του, ή ακύρωσης από το εκπαιδευτικό προσωπικό και μη αναπλήρωσης, επιστρέφονται αναλογικώς δίδακτρα στον σπουδαστή.

4.5. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

α. Προαγωγικές λέγονται οι εξετάσεις που προάγεται ο/η σπουδαστής/τρια από τη μια σχολή στην άλλη.
β. Ετήσιες λέγονται οι εξετάσεις που προάγεται ο/η σπουδαστής/τρια από τη μια τάξη της σχολής στην άλλη.
γ. Επαναληπτικές λέγονται οι εξετάσεις που επαναλαμβάνονται, λόγω μη συμμετοχής ορισμένων σπουδαστών/τριων στις επίσημα ορισθείσες ημερομηνίες εξετάσεων, για λόγους υγείας ή άλλης σοβαρής περίπτωσης, με απαραίτητη προϋπόθεση την επίσημη αιτιολόγηση (υπεύθυνη δήλωση & βεβαιώσεις ιατρού ή νοσοκομείου).
δ. Απολυτήριες λέγονται οι εξετάσεις που ο/η σπουδαστής/τρια συμμετέχει έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του/της για την απόκτηση του τίτλου σπουδών.
ε.Οι Προαγωγικές, Ετήσιες & Απολυτήριες (πτυχιακές- διπλωµατικές) διεξάγονται τον Ιανουάριο & τον Ιούνιο, εκάστου σχολικού έτους.
ζ.Κάθε Οκτώβριο διεξάγονται οι κατατακτήριες & οι επαναληπτικές εξετάσεις.Οι σπουδαστές του Ωδείου είναι υποχρεωμένοι, στο τέλος της σχολικής περιόδου να συμμετέχουν βάσει νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού στις εξετάσεις που διενεργούνται με εξεταστικές επιτροπές που καταρτίζονται & αποτελούνται από καθηγητές του Ωδείου, την καλλιτεχνική διεύθυνσή του, τους εφόρους των σχολών του, καθηγητές από άλλα μουσικά ιδρύματα ή επώνυμους καλλιτέχνες του μουσικού χώρου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελέγχεται η εκπαιδευτική πορεία του σπουδαστή, η ύλη που πρέπει να έχει διδαχθεί, η εργασία του διδάσκοντος & η εποπτεία της σχολής.

Για όσους δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις αυτές, ισχύουν τα εξής:
1. Ο σπουδαστής πλέον θα υπόκειται μόνο στον εκπαιδευτικό έλεγχο της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Καλογεροπούλειου Ωδείου.
2. Το Καλογεροπούλειο Ωδείο στις βεβαιώσεις σπουδών που χορηγεί, κατόπιν αιτήσεως, θα βεβαιώνει μόνο την ημερομηνία εγγραφής, τον διδάσκοντα, τον χρόνο σπουδών & τη μη συμμετοχή του/της σπουδαστή/τριας στις εξετάσεις.
3. Ο γονέας ή κηδεμόνας του σπουδαστή οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην διεύθυνση του Καλογεροπούλειου Ωδείου, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 (παρέχεται και από τη γραμματεία) στην οποία θα βεβαιώνει ότι, ως κηδεμόνας του/της εν λόγω σπουδαστή/τριας δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις εξετάσεις της τρέχουσας σχολικής περιόδου.
η.Η μη συμμετοχή των σπουδαστών στις εξετάσεις, δεν αποτυπώνει στις βεβαιώσεις σπουδών την επίσημη πραγματική εκπαιδευτική πορεία τους. Ως εκ τούτου οι βεβαιώσεις σπουδών για χρήση σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής δεν είναι χρήσιμη.
θ. Πριν την ημερομηνία των εξετάσεων, καλείται ο νόμιμος κηδεµόνας του/της σπουδαστή/τριας να καταβάλλει στη γραµµατεία το ανάλογο ποσό συμμετοχής στις εξετάσεις, για το οποίο υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση.

4.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι σπουδαστές έχουν υποχρέωση:
• Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα ειδικά & γενικά µαθήµατα.
• Να μην υπερβαίνουν τις 8 αδικαιολόγητες απουσίες (δυο μήνες σπουδών), καθώς στερούνται το δικαίωµα συµµετοχής τους στις εξετάσεις.
• Να λαµβάνουν µέρος σε ετήσιες & προαγωγικές εξετάσεις, ανεξαρτήτως τοµέα σπουδών, τάξης & επιπέδου σπουδών.
• Να συµµετέχουν σε µαθητικές συναυλίες εφ’ όσον προτείνονται από τον/την καθηγητή/τριά τους.
• Να συµµετέχουν σε συναυλίες, διαγωνισµούς & άλλες εκδηλώσεις.
• Να συµµετέχουν σε σεµινάρια & συναυλίες, διαγωνισµούς & άλλες διοργανώσεις στην αίθουσα τελετών του ιδρύματος (η συµµετοχή τους θεωρείται απαραίτητη για την πολύπλευρη εκπαίδευσή τους).
• Να ενημερώνουν υποχρεωτικά τη γραµµατεία για τυχόν απουσία τους.
• Να σέβονται & να διατηρούν τους χώρους του ιδρύματος καθαρούς και να µην προκαλούν ζηµιές στα µουσικά όργανα.
• Να ενηµερώνονται για τυχόν ανακοινώσεις.
• Να µην καπνίζουν στις αίθουσες διδασκαλίας (απαγορεύεται αυστηρά).
• Εάν ο/η σπουδαστής/τρια θελήσει να διακόψει τη φοίτηση πριν την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους, η διαγραφή θεωρείται δεδοµένη µόνο µετά την ενυπόγραφη συµπλήρωση του εντύπου “Αίτηση Διακοπής Φοίτησης” από τον κηδεµόνα του/της στη γραµµατεία.
• Σε περίπτωση που παρέλθει η προβλεπόμενη περίοδος καταβολής των οικονομικών υποχρεώσεων και δεν έχουν τακτοποιηθεί αυτές για λογαριασμό του/της σπουδαστή/τριας για τις οποίες υπάρχει ενυπόγραφη δέσμευση, ο/η σπουδαστής/τρια δεν θα γίνεται δεκτός/ή πλέον στην τάξη και η ώρα του/της θα διατίθεται σε επόμενους σπουδαστές.

5. ΕΝΤΥΠΑ

5.1.1.Αίτηση Προεγγραφής Φοίτησης

Υποβάλλεται στη γραµµατεία του Ωδείου από τον κατά νόµο κηδεµόνα του/της σπουδαστή/τριας που θέλει να παρακολουθήσει οποιοδήποτε ειδικό ή γενικό µάθηµα για το επόµενο σχολικό έτος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή του ποσού της εγγραφής για τη νέα σχολική περιόδο.Το ποσόν αυτό δεν επιστρέφεται, δεν συµψηφίζεται µε δίδακτρα & δεν µεταφέρεται σε άλλη σχολική περίοδο.

5.1.2 Αίτηση Εγγραφής Φοίτησης

Υποβάλλεται στη γραµµατεία του Ωδείου από τον κατά νόµο κηδεµόνα, για τον/την σπουδαστή/τρια, που θέλει να παρακολουθήσει τα ειδικά ή και γενικά µαθήµατα στο τρέχον σχολικό έτος.

5.1.3 Αίτηση Επανεγγραφής Φοίτησης

Υποβάλλεται στη γραµµατεία του Ωδείου από τον κατά νόµο κηδεµόνα για τον/την σπουδαστή/τρια, που θέλει να παρακολουθήσει μετά από έγγραφη διακοπή χρονικής περιόδου και εντός του τρέχοντος σχολικού έτους, ξανά τα ειδικά ή γενικά μαθήματα, αφού αποδεχθεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις, χωρίς την εκ νέου επιβάρυνση του ποσού εγγραφής.

5.1.4 Αίτηση Διακοπής Φοίτησης

Υποβάλλεται στη γραµµατεία του Ωδείου από τον κατά νόµο κηδεµόνα για τον/την σπουδαστή/τρια που θέλει να διακόψει την φοίτηση για οιονδήποτε λόγο. Είναι υποχρεωτική για φορολογικές & εκπαιδευτικές διαδικασίες (νόμιμη απαλλαγή υπολοίπων οικονοµικών χρεώσεων). 5.1.5 Αίτηση Βεβαίωσης Σπουδών
Υποβάλλεται στη γραµµατεία του Ωδείου από τον κατά νόµο κηδεµόνα για τον/την σπουδαστή/τρια που χρειάζεται “Πιστοποιητικό Σπουδών” για κάθε νόμιμη χρήση.

5.1.6 Υπεύθυνη Δήλωση Νόµου 1599/86 – εγγραφή σε καθεστώς ΥΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Υποβάλλεται στη γραµµατεία του Ωδείου από τον κατά νόµο κηδεµόνα του/της σπουδαστή/τριας στην οποία βεβαιώνει ότι, αποδεχόµενος/νη την ενημέρωση από την καλλιτεχνική διεύθυνση του Ωδείου, επιθυµεί την εγγραφή του/της σπουδαστή/τριας σε καθεστώς κατάταξης για την τρέχουσα σχολική περιόδο.

6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η ενημέρωση από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή γίνεται κατόπιν ραντεβού σε συνεννόηση µε τη γραµµατεία του Ωδείου.

7. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

α.Δωρεάν φοίτηση (επιπέδου Μέσης σχολής) σε αριστούχους µαθητές (υποτροφία), ύστερα από πρόταση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Ιδρύματος και του ειδικού καθηγητή.
β. Έκπτωση στην εφάπαξ καταβολή διδάκτρων κατά την εγγραφή.
γ.Διάθεση εισιτηρίων για παραστάσεις του Ιδρύματος σε µειωµένη τιµή ή και δωρεάν.
δ. Αίθουσες πρακτικής εξάσκησης
ε. Παραχώρηση μουσικών οργάνων

8.ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ, ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ Κ.Τ.Λ.

α.Η είσοδος στους χώρους διδασκαλίας κατά την ώρα της διδασκαλίας επιτρέπεται µόνο σε µαθητές, διδάσκοντες & επόπτες των σχολών.
β. Η αίθουσα τελετών του ιδρύματος διαθέτει 100 θέσεις & ανάλογα την παράσταση υπάρχει ενημέρωση από την γραµµατεία του για το µέγιστο σύνολο θέσεων που µπορείτε να κρατήσετε. Ο προγραµµατισµός αυτός ισχύει µόνο για τις µαθητικές παραστάσεις και κυρίως έχει σκοπό να εισάγει στο αμφιθέατρο µε ασφάλεια & άνεση τα µέλη της οικογένειας του/της συµµετέχοντος/ουσας σπουδαστή/τριας.
γ.Η άφιξη στον χώρο του αμφιθεάτρου γίνεται τουλάχιστον 10’ πριν την παράσταση.
δ.Επιτρέπεται η φωτογράφιση, µαγνητοφώνηση και η βιντεοσκόπηση αποκλειστικά και µόνο στις παραστάσεις αυτές.
ε.Απαραίτητη προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία της εκδήλωσης, αποτελεί η παραμονή σας στο χώρο καθ όλη τη διάρκειά της.

9. ΓΕΝΙΚΑ

Ότι δεν προβλέπεται με τον παραπάνω κανονισμό αποτελεί ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και ρυθμίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου.