Το “Καλογεροπούλειο” Ίδρυμα με έδρα την Κόρινθο, αναζητεί Υπεύθυνο Λογιστηρίου, ως εξωτερικό συνεργάτη με σύμβαση έργου.

Ο εν λόγω συνεργάτης θα αναφέρεται απ΄ ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Οι κύριες αρμοδιότητες του περιλαμβάνουν:

• Συγκέντρωση, έλεγχο και τεκμηρίωση των οικονομικών συναλλαγών μέσω των σχετικών καταχωρήσεων, δαπανών, εξόδων, εσόδων, κτλ.

• Εξέταση και επεξεργασία τιμολογίων και πληρωμών

• Προετοιμασία και υποβολή προς τις αρχές όλων των απαιτούμενων φορολογικών αναφορών, σε συμμόρφωση με τους ελληνικούς φορολογικούς και λογιστικούς κανόνες

• Σύνταξη και Παρακολούθηση μισθοδοτικών καταστάσεων, αναγγελίες προσλήψεων, κτλ.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 7 χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας και να είναι κάτοχοι πτυχίου (AEI/TEI) στη Λογιστική/Χρηματοοικονομικά/Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Επίσης χρειάζεται να κατέχουν άδεια λογιστή-φοροτεχνικού Ά ή Β΄ τάξης.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδεικνύουν τις εξής σημαντικές ικανότητες:

• Πολύ καλή γνώση της φορολογικής νομοθεσίας και του εργατικού δικαίου

• Ικανότητα εστίασης σε προσυμφωνημένους στόχους, χρησιμοποιώντας σχετικές διαδικασίες και τηρώντας τις προθεσμίες

• Δεξιότητα σε περιβάλλον MS Office ((Word, Excel) και Internet

Σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα τους, οι ιδανικοί υποψήφιοι:

• Θα πρέπει να είναι συμβατοί με το όραμα και την αποστολή του “Καλογεροπούλειου” Ιδρύματος

• Θα πρέπει να διακρίνονται για την αξιοπιστία και την διαφάνειά τους.

• Θα επιδεικνύουν ακεραιότητα και επαγγελματική ωριμότητα.

• Θα πρέπει να είναι αποφασιστικοί και με εστίαση στο αποτέλεσμα, με ισχυρές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Τυχόν εμπειρία στην λογιστική και φορολογική παρακολούθηση Ιδρυμάτων ή/και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

 

Πληροφορίες:
κος Νικόλαος Κολόκας – Γραμματέας Δ.Σ. “Καλογεροπούλειου” Ιδρύματος
Αράτου 74 – Κόρινθος – Τ.Κ. 201 31
τηλ. επικοινωνίας: 27410 22385